زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت آنچه را که خوشنودش میسازد، در شما پدید می‌آورد

فیلیپیان باب ۲ آیه ۱۳