اکنون که خداوند نزدیک است، به نزد او بازگردید و به درگاه او دعا کنید

اشعیا باب ۵۵ آیه ۶