شما باید برطبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید

یعقوب باب ۱ آیه ۲۲