اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد
و او دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید
مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم

ملاکی باب ۴ آیات ۵ و ۶